Facebook Pixel

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับบริการทั้งหมดที่เสนอโดย บริษัท เก่งมาก (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ Gengmak.com บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ระบุถึงวิธีในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติของเรา ทั้งนี้ การใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ย่อมหมายความว่าท่านยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในที่นี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลฯ" หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ประเภทข้อมูลที่เรารวบรวมอาจแตกต่างกันไปตามบริบททางปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และ บริการหรือสินค้าที่ท่านต้องการ โดยตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจจัดเก็บมีดังนี้

 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาตขับขี่พาหนะ เลขที่หนังสือเดินทาง รายละเอียดยานพาหนะ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำในอดีต หรือในปัจจุบัน ประวัติการขับขี่รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดในการจัดส่ง อีเมล และ บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ บัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีอินสตาแกรม และ บัญชีติ๊กต็อก
 • รายละเอียดบัญชี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร รหัสลูกค้า และรายละเอียดการชำระเงิน
 • รายละเอียดธุรกรรม เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกัน การร้องเรียนหรือเรียกร้อง การชำระเงิน และกิจกรรมการทำธุรกรรมตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ
 • รายละเอียดทางพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน แนวโน้มทางพฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเว็บไซต์ของเรา
 • รายละเอียดทางเทคนิค เช่น Internet Portal Address (IP Address), ข้อมูลอุปกรณ์ ประวัติการค้นหา และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ที่รวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง
 • รายละเอียดการบริหารความสัมพันธ์ เช่น บันทึกการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ข้อร้องเรียนต่างๆ การระงับข้อพิพาท และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการซื้อ รายละเอียดคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน (Loyaty Program) หรือโปรโมชั่น
 • รายละเอียดการบริการ เช่น ข้อมูลการใช้บริการผู้ให้บริการประกันภัย รายงานข้อร้องเรียน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และข้อมูลการดำเนินการทางกฎหมาย
 • รายละเอียดการใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ และบริการบนเว็บไซต์
 • รายละเอียดการสื่อสารและการตลาด เช่น ข้อมูลการตั้งค่าเพื่อรับสื่อทางการตลาดจากบริษัทฯ และความต้องการด้านการสื่อสาร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ ข้อมูลจากการเรียกร้องหรือร้องเรียน การรายงานเหตุการณ์ การดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ข้อมูลทางชีวภาพ และข้อมูลสุขภาพ

ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามผลธุรกรรมการขายและการพัฒนาบริการ

หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดตามผลธุรกรรมการขายและการปรับปรุงบริการ โปรดทราบว่าบริษัทฯ มิได้เจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เว้นแต่ตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น หรือเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง บริษัทฯ จะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว เฉพาะเวลาที่ท่านสมัครเข้าซื้อประกันกับบริษัทฯ เท่านั้น

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านต้องรับรองได้ว่าบุคคลนั้นรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ร้องขอ ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์โดยอาศัยความยินยอม เราอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1.1 การสื่อสารและการตลาด: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ สื่อส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ โฆษณา จดหมายข่าว และสื่อทางการตลาดอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์และดำเนินการทางการตลาดส่วนบุคคลด้วย

2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล: เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อใช้สำหรับบริการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1.3 การดำเนินการอื่น ๆ: เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อดำเนินการอื่นๆ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การธนาคารและบริการทางการเงิน โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การประกันภัย โทรคมนาคม การบริหารจัดการทรัพย์สิน การลงทุน การค้าปลีก และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.1.4 ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลจากเอกสารระบุตัวตน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เพื่อระบุและยืนยันตัวตนชองท่าน ตลอดจนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับประกันภัยของเรา

โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการบางประเภทแก่ท่านได้

2.2 วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ

เราอาจเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุทางกฎหมายโดยอาศัย

(1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเริ่มต้น เข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและเรา

(2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สาม โดยเราจะดำเนินการให้เกิดสมดุลระหว่างผลประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าว กับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

(4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเหตุทางกฎหมายที่อนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบริบทของการโต้ตอบของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
 • การสื่อสารการตลาด
 • โปรโมชัน โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล และ ข้อเสนออื่น ๆ
 • การติดต่อและสื่อสารกับท่าน
 • การบริหารความสัมพันธ์
 • การตรวจสอบ การจำแนก และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการตามความต้องการของท่าน
 • การพัฒนาการดำเนินการทางธุรกิจ สินค้า และบริการ
 • การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า
 • ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา
 • การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อบังคับ
 • ปกป้องประโยชน์ของบริษัทฯ
 • การสืบหา ยับยั้ง และป้องกันการฉ้อฉล/การกระทำผิดกฎหมาย
 • การโอนกรรมสิทธิ์ในกรณีการควบรวมกิจการ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การปกป้องชีวิต

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเพื่อการเปรียบเทียบราคาประกัน การให้ใบเสนอราคา หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่สามเหล่านี้อาจตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีภูมิลำเนาอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย

3.1 บริษัทภายใต้กลุ่มระบบนิเวศของ เก่งมาก

ในฐานะที่เก่งมาก เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มระบบนิเวศของบริษัทในกลุ่ม Bjak ซึ่งมีการบริการลูกค้าและการใช้งานระบบบางส่วนร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำให้เราอาจจำเป็นต้องโอนหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน กับบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศของเก่งมาก บริษัทภายใต้กลุ่ม Bjak ซึ่งรวมไปถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยดังกล่าว อนึ่ง นิติบุคคลเหล่านี้จะอาศัยความยินยอมที่เราได้รับในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัทตัวแทนหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของเรา เช่น การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริการด้านโลจิสติกส์ การจัดเก็บข้อมูล การวิจัยการตลาด ธุรกรรมการชำระเงิน และลูกค้าสัมพันธ์ อนึ่ง ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัล สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ บริษัทโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน โดยที่พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับข้อมูลนั้นยินยอมที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราผ่านบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน ถือว่าท่านอนุญาตให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะบางอย่างจากบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ติ๊กต็อก) นอกจากนี้ เราอาจมีการเปิดเผยอีเมลของท่านไปยังเครือข่ายสังคม เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาบนบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมของท่าน

อีกทั้งเรายังร่วมมือกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น หากท่านใช้บริการหรือโปรโมชั่นดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม มิใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

3.5 บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งหมายความรวมถึงการเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่จำเป็นเต่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อปกป้องสิทธิของเรา และความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อจัดการปัญหาการฉ้อโกง ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

3.6 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้านกฎหมาย หรือดำเนินการตรวจสอบทางการเงิน

3.7 บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับกิจการประกันภัย

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้รับประโยชน์ของท่าน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง (เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย หรือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

3.8 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดเกี่ยวกับการโอนหรือการจำหน่ายซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โปรดทราบว่าเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ในการเข้าถึงบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบางกรณี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังบุคคลที่สามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในกรณีดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน PDPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการถ่ายโอนและจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

5. คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูล

หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) อนึ่ง เราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน โดยที่คุกกี้บางส่วนมีความสำคัญเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชม และจดจำชื่อการตั้งค่าต่างๆ ของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย

ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ผ่านทางเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้อาจจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา

6. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีความสัมพันธ์ ดำเนินธุรกรรม หรือรับบริการจากบริษัทฯ หรือตราบเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นหากไปตามที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมเพื่อลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองขอเรา จะได้รับความคุ้มครอง ต่อการนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย ซึ่งรวมไปถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ โดยมาตรการดังกล่าวเป็นวิธีในการคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านผ่านทางเว็บไซต์อย่างปลอดภัย โดยผู้ให้บริการดังกล่าวต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ

แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยเสมอ การส่งและการรับข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง อย่างไรก็ตาม ทันทีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลนั้น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ อย่างสมควร เพื่อธำรงซึ่งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

8. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล

8.1 การถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลอันชอบด้วยกฎหมายก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายบัญญัติ

8.2 การลบ

ท่านมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 60 วันนับจากที่ได้รับคำขออย่างถูกต้อง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลคำร้องทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลต่อสิทธิ และความรับผิดชอบของท่านต่อไป

8.3 การโอนย้าย

ท่านมีสิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นบนฐานความยินยอมจากท่าน ภายใต้ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

8.4 การคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ภายใต้ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

8.5 การจำกัด

ท่านมีสิทธิขอจำกัดการใช้ของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง จากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอีกต่อไป

8.6 การเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ครอบครองโดยบริษัทฯ ได้ โดยเราจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และในการดำเนินการดังกล่าว เราอาจมีการคิดค่าบริการในการดำเนินการเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามคำร้องขอของท่าน

8.7 การแก้ไขให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ้อธำรงความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

8.8 การยื่นคำร้อง

ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของเรา และลิงก์ซึ่งบริษัทฯ อนุญาตให้เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านลิงก์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยที่ออกโดยบริษัท/เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ของบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับอันเกิดจากการเข้าถึง และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวของท่าน

10. การติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อในกรณีที่เกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เก่งมาก

เลขที่ 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ห้อง 2204 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

เลขที่ใบอนุญาต ว00016/ 2566

อีเมล: dpo_privacy@gengmak.com หรือ โทร. 020385908

เวลาทำการ 9.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์.

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป